Home
Artykuły
Forum Centralne
Mieszkańcy i Obywatele
Pałac Królewski
Biblioteka
inne mikronacje
Kategorie Newsów
Konstytucja Południolandii
Kontakt
Poradnik
Galeria
Szukaj
Ministerstwo Finansów i Gospodarki
Rząd Królewski
Archiwum Królewskie
Filharmonia
Bank
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 42
Najnowszy Użytkownik: wiwat99
Konstytucja Południolandii
Konstytucja Królestwa Południolandii


My naród Południolandii widząc potrzebę stworzenia prawa ogólnego i prawa nadżędnego niniejszą ustawę zasadniczą uchwalamy. Pamiętając lata walk wewnętrznych na kontynęcie, zjednoczeni pod jednym berłem przyżekamy złączyć się w imię braterstwa i więzów krwii, by naród Nasz tworzony przez przyszłe pokolenia stał się narodem wielkim, mogącym ponieś wszelkie trudności, które przynieś dzień jutrzejszy i kolejne lata. MY obywatele POŁDUNIOLANDII mając na uwadze dobro wszystkich w ustawie zasadniczej prawa nadżędne spisujemy i moce konstytucyje nadajemy, by prawa nasze były poszanowane i respektowane przez innych.

ROZDZIAŁ I


Ustrój polityczny


Art.1.

1. Ustrojem Królestwa Południolandii jest Monarchia Konstytucyjna.
2. Władza w Królestwie Południolandii należy do stanu szlacheckiego, ludu i Króla.

Art.2.

1. Stan szlachecki sprawuje władzę poprzez Senat.
2. Senatorowie są odpowiedzialni za swoje decyzje przed Królem i szlachtą.

Art.3

Królestwo Półudniolandii:
1) stoi na straży prawa oraz obywateli, chroniąc ich przed siłami wrogich ludów,
2) zapewnia rozwój gospodarczy i wspiera gospodarkę,
3) zapewnia wszechstronny rozwój kultury i sztuki.

Art.4.

1. Prawa Królestwa Południolandii są wyrazem interesów i woli obywateli.
2. Ścisłe przestrzeganie prawa jest podstawowym obowiazkiem każdego organu prawnego i obywatela.
3. Wszystkie organy władzy i administracji działają na podstawie przepisów prawa.

Art.5.

Każda instytucja działa zgodnie z obowiązującym prawem i jest zobowiązana:
1) zdawać narodowi i Królowi relację ze swej działalności,
2) wyjaśniać obywatelom niezrozumiałe prawo,
3) uważnie i rzetelnie rozpatrywać wnioski każdego obywatela,
4) stać na straży prawa i obywateli.

Art.6.

Siły zbrojne Królestwa stoją na straży prawa, suwerenności i niepodległości Norodu Południolandii.


ROZDZIAŁ II


Obywatele i szlachta


Art.7.

Obywatel Królestwa ma obowiązek:
1) bronić honoru i suwerenności ojczyzny we wszelkiej formie,
2) uczestniczyć w życiu gospodarczym i politcznym kraju,
3) działać zgodnie z prawem.

Art.8.

Stan szlachecki stanowią osoby:
1) posiadający za przodka osobę szlacheckiego urodzenia posiadającego herb lecz nie dalej niż do trzeciego pokolenia wstecz,
2) osoba wykazująca się zasługami na rzecz państwa oraz herb nadany przez Króla bądź Senat,
3) osoba, której rodzice są stanu szlacheckiego.

Art.9.

Król może nadać status szlachecki osobie posiadającej obywatelstwo dłużej niż 1 miesiąc oraz wykazującej się zasługami dla państwa.

Art.10.

Mieszkaniec Południolandii może otrzymać obywtelstwo gdy:
1) zamieszkuje dłużej niż 1 tydzień w Południolandii,
2) zna podstawy historii, ustroju politycznego i gospodarczego Południolandii potwierdzając to zdanym egzaminem,
3) nie jest karany lub nie jest ścigany przez prawo w Południolandii,
4) nie jest obywatelem innego państwa.


ROZDZIAŁ III


Naczelne organy władzy państwowej


O Królu:


Art.11.

1. Najwyższym organem władzy państwowej jest Król Królestwa Południolandii.
2. Król kieruje polityką zagraniczną państwa.
3. Król może wydać dekret z mocą ustawy jeżeli spełnia warunki ustanowione w oddzielnej ustawie.
4. Król może odwoływać oraz mianować Kanclerzy, gdy jawnie lub za pośrednictwem innych łamią lub zachęcają do łamania prawa.

Art.12.

Król:
1) wydaje dekrety z mocą ustawy,
2) mianuje Kanclerza i ministrów,
3) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe,
4) obsadza stanowiska cywilne i wojskowe, przewidziane w ustawie,
5) nadaje ordery, odznaczenie i tytuły honorowe oraz szlacheckie,
6) ma prawo łaski.

O senacie:


Art.13.

1. Senat składa się z 15 Senatorów.
2. Senatora wybierają obywatele w wyborach na okres 6 miesięcy.
3. Ważność mianowania na Senatora stwierdza komisja wyborcza.
4. Senator odpowiada jedynie przed Królem.
5. Poseł odpowiada za swoje decyzje przed ludem.

Art.14.

Senator musi:
1) wywodzić się z rodu szlacheckiego,
2) posiadać herb,
3) nie być karanym przez 14 dni przed wyborem.

Art.15.


Senat uchwala ustawy oraz sprawuje kontrolę nad działalnością innych organów władzy i administracji państwowej.


Art.16

1. Senat obraduje na sesjach. Sesje zwołuje marszałek Senatu conajmniej dwa razy w kadencji Senatu.
2. Senat wybiera ze swojego grona marszałka i wicemarszałka.
3. Marszałek lub w jego zastępstwie wicemarszałek kieruje obradami i czuwa nad tokiem prac Senatu.
4.Obrady Senatu są jawne. Jawność obrad Senatu może zostać utajniona jedynie w wypadku gdy wymaga tego dobro państwa.
5. Senat ustala coroczny budżet państwa.

O Rządzie


Art.17

1. Rząd składa się z Kanclerza oraz ministrów.
2. Ministerstwa ustala Kanclerz.

Art.18.

1. Król wybiera Kanclerza spośród rodów szlacheckich.
2. Senat musi zatwierdzić lub odrzucić wybór Kanclerza.
3. Kanclerz pozostaje na stanowisku do czasu odwołania przez Króla zatwierdzonego przez Senat. Po ogłoszeniu dymisji Kanclerz urzęduje jeszcze siedem dni celem zamknięcia wszystkich bierzących spraw.
4. Kanclerz reprezentuje interesy Króla.
5. Kanclerz kieruje polityką wewnętrzną państwa.

Art.19.

1. Ministrów wybiera Kanclerz.
2. Wybrani ministrowie muszą być zatwierdzenii przez Senat.
3. Liczba ministrów nie może przekroczyć pięciu.
4. Kadencja ministrów trwa 6 miesięcy.

Art.20.

Rząd:
1) przygotowuje projekty ustaw oraz budżetów,
2) ustala powszechnie obowiązującą wykładnie ustaw,
3) zajmuje się sprawowaniem władzy.
4) na podstawie ustaw i w celu ich wykonania wydaje rozpoRządzenia, podejmuje uchwały oraz czuwa nad ich wykonaniem,
5) zapewnia ochronę poRządku publicznego, interesów państwa i praw obywateli,
6) zapewnia wykonanie ustaw.

Postanowienia ogólne:


Art.21

1. Pomiędzy sesjami Senatu Rząd z Kanclerzem na czele może wydać dekret z mocą ustawy jeśli uzyska on aprobatę Króla i zostanie opatrzony podpisem odpowiedniego ministra.
2. Dekret Rządowy musi na najbliższej sesji Senatu zostać przedstawiony i zaaprobowany przez Senat - w innym wypadku traci on moc prawną.


ROZDZIAŁ IV


O wojnie:


Art.22.

Stan Wojenny i konsekwencje z nim związane może zostać wprowadzony jedynie w wypadku realnego zagrożenia państwa lub gdy umowy międzynarodowe tego wymagają.

Art.23.

Aby Stan Wojenny mógł zostać wprowadzony:
1) Senat na posiedzeniu nadzwyczajnym zwołanym przez Króla zbiera sie w minimum 2/5 składu,
2) posiedzenie nadzwyczjne przyjmuje ustawę o wprowadzeniu Stanu Wojennego i decyduje się na samorozwiązanie ( jasno oznajmione w innej ustawie),
3) Kanclerz oraz wszyscy ministrowie składają dobrowolny podpis na akcie ustawy o Stanie Wojnnym biorąc na siebie wszelką odpowiedzialność przed konstytucją i Królem za konsekwencje tejże ustawy,
4) Król ogłasza mobilizacje wojska oraz pobór wojskowy i kieruje działaniami obronnymi państwa.

Art.24.

Kanclerz oraz Rząd kierują państwem podczas Stanu Wojennego poprzez dekrety opatrzone podpisem ministra biorącego za dany dekret odpowiedzialność przed Królem.


ROZDZIAŁ V


Sąd, prokuratura i Trybunał


Art.25.

1. Wymiar sprawiedliwości w Królestwie Południolandii sprawują: Sąd Senacki, Trybunał Konstytucyjny, Sąd powszechny.
2. Ustrój, właściwości oraz postępowanie sądów określają ustawy.

Art.26.

Sądy wydają wyroki w imieniu Królestwa Południolandii.

Art.27.

1.Sędziowie powszechni są wybieranii przez Kanclerza na okres 9 miesięcy.
2. Sąd senacki tworzy 3 Senatorów wybranych przez Senat w wypadkach wyjątkowych określonych w ustawie.
3. Trybunał Konstytucyjny tworzą: Główny Bibliotekarz, Przedstawiciel Króla, przedstawiciel Kanclerza, Marszałek oraz Wicemarszałek oraz Marszałek Gwardii Królewskiej.
4. Trybunał Konstytucyjny jest organem niezależnym od decyzji Senatu oraz jest apolityczny.

Art.28.

Sędziowie są niezawiśli i podlegaja jedynie prawu.

Art.29.

1. Rozpoznanie sprawy przed sądami jest jawne. Ustawa może określić wyjątki od tej zasady.
2. Każdy oskarżony ma prawo do obrony.

Art.30.

1. Prokurator stoi na straży praworządności i pilnuje praw obywatelskich.
2. Ilość prokuratorów określa Kanclerz i Rząd jednak ich liczba nie może przekraczać ilości jednostek administracyjnych.
3. Prokuratorzy są wybierani przez ministra sprawiedliwości, który bierze za ich działalność odpowiedzialność przed Królem i prawem.


ROZDZIAŁ VI


Wolność osobista i obywatelskie prawa


Art.31.


Królestwo Południolandii zapewnia obywatelom wolność słowa, druku oraz zgromadzeń

Art.32.

1. Obywatele mają prawo składać skargi i zażalenia do wszystkich instytucji państwa.
2. Każda skarga lub zażalenie winno być szybko i sprawiedliwie rozpatrzone. Winni przewlekania albo przejawiający bezduszny i biurokratyczny stosunek do skarg i zażaleń obywateli pociągnięci będą do odpowiedzialności.


ROZDZIAŁ VII.


Zmiana konstytucji.


Art.33.

Konstytucja Królestwa Południolandii może zostać zmieniona wtedy i tylko wtedy gdy 2 z 4 możliwości zostaną spełnione:
1) obywatele w liczbie conajmniej 3/4 uprawnionych zgłoszą nowelizację,
2) Rząd zgłosi nowelizację konstytucji,
3) Senat przyjmie bądź odrzuci nowelizację zgłoszona przez obywatelii lub Rząd większością 2/3 głosów przy obecności conajmniej 9 Senatorów.
4) Król nakarze referendum w sprawie zmian konstytucyjnych.

Art.34.

Kanclerz w porozumieniu z najwyższymi organami władzy oraz obywatelami może podpisać nową konstytucję jedynie w wypadku gdy referendum ogólnokrajowe złamie opór Senatu. Król i Senat w takim wypadku musi przyjąć nową konstytucję.


podpisano: Wielki Król Południolandii, Książę Kartuzji, Gryfnogrodu, Południelandii, Krzysztof I
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Witamy przybyszu! Jeśli zastanawiasz się gdzie trafiłeś, odpowiedź jest prosta - trafiłeś do świata mikronacji ! A dokładniej do Królestwa Południolandii, które niedawno otworzyło się na świat i zaprasza właśnie Ciebie do uczestnictwa w rozwoju tego pięknego Kraju! Dołącz do nas już teraz!
Kurier Stolicy
Tygodnik Popularny
Konferencja SkypeZałóż : Własne Darmowe Forum | laptopokazja.pl | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie